Giờ làm việc

Liên kết Webside

Tài nguyên dạy học

Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD và Đào tạo huyện Phú Quý

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

ANH 6 TUAN 24 2016-2017 HOA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Hoa
Ngày gửi: 08h:41' 23-03-2017
Dung lượng: 66.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người

TAM THANH SECONDARY SCHOOL
Name: ……………….................................
Class: 6….


45 - MINUTE TEST
SUBJECT: ENGLISH 6
WEEK: 24 – PERIOD 70

MARKS:

REMARK

 I. Listening: (2ms)
A. Listen and complete the dialogue (1m).
Salesgirl: Can I help you?
Ba: Yes. I’d like some (1) ………….., please.
Salesgirl: How much do you want?
Ba: Two hundred (2)………, please.
Salesgirl: Two hundred grams of beef. Is there anything else?
Ba: Yes. I need some (3) …………..
Salesgirl: How much do you want?
Ba: A (4) ………., please.
B. Check True (T) or False (F) (1m).
1. Ba wants three hundred grams of beef. ( )
2. He needs a dozen eggs. ( )

II. Language focus: (3.5ms)
A. Choose the best answer (2ms).
1. That girl has ……………….. lips.
A. light B. fat C. heavy D. thin
2. What color are her eyes? – They are ………………..
A. weak B. blue C. small D. big
3. There isn’t ………………… meat for lunch.
A. some B. a C. an D. any
4. How ……………… you feel? I feel tired.
A. do B. are C. does D. is
5. Can I help you? Yes, I ………………a box of chocolates.
A. would like B. please do C. go D. have
6. How …………….. meat does Nam want?
A. much B. many C. grams D. kilos
7. What ……………. your favorite food?
A. are B. is C. be D. was
8. He feels very cold. He wants a hot ……………………….
A. noodles B. vegetables C. drink D. fish
B. Choose the word in which the underlined part is not pronounced the same as those in the other words of the group (1m).
1. A. food B. fruit C. noodles D. hungry
2. A. blue B. full C. food D. purple
3. A. eye B. my C. thin D. light
4. A. bank B. can C. table D. hand
C. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting. (1m).
1. Do you have some toothpaste?
A B C D
2. I’m hungry. I’d like some chicken and some rices.
A B C D
III. Reading (2.5ms).
A. Read the following passage and do the exersise below (1m).
Miss Nhi is short and thin. She has a round face. She has short black hair. She has brown eyes. She has a big nose. She has full lips and small white teeth.
*. Check T or F:
1. Miss Nhi’s hair is short. ……..
2. She is thin and tall. ……..
3. She has black eyes. ……..
4. Her nose is small. ……..
B. Complete the passage: (1.5ms).


The Pikes (1)………….................... breakfast now. Mr. Pike (2)………… to work (3)…………................. 8 o’clock. He always has lunch at his office. He goes home at 4 o’clock. MrS. Pike (4)…………............. washing dishes. Mary is helping her. The Pikes always have dinner at home. They often have vegetables (5)…………........ fish for dinner. They (6)…………...................... happy
IV. Writing (2ms).
A. Write the words in the correct order (1m).
1. What / he / like / would ?
(.................................. .....................................................................?
2. wants / he / a can / soda / of.
(……………………………………………...............................…..
B. Make sentences from the words given (1m).
1. I / be / tired.
→ ………………………………………
2. What / you / want?
→ ……………………………………...


---------------The end ------------
ANSWER KEYS ENGLISH 6

I. Listening (2ms). Unit 11: A2-116
A.
 
Gửi ý kiến