Giờ làm việc

Liên kết Webside

Tài nguyên dạy học

Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD và Đào tạo huyện Phú Quý

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BIEB BAN KIEM TRA NOI BO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu
Ngày gửi: 14h:39' 30-12-2015
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TAM THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Thanh, ngày……tháng……năm 20

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Nội bộ trường học, năm học 2015 - 2016
---------------

Họ và tên giáo viên:……………………………………………..
Dạy môn:…………………………………………………………
Năm vào ngành: …………………………………………………
Nhiệm vụ được giao:…………………………………………….
Đơn vị công tác:…………………………………………………

I . Kết quả kiểm tra:
1. Việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy (công tác giảng dạy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…..
2. Việc giáo dục của giáo viên (công tác chủ nhiệm...)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Việc thực hiện Điều lệ nhà trường,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Việc thực hiện quy chế chuyên môn và các quy định khác:
a. Về hồ sơ chuyên môn
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Về quy chế chuyên môn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
c. Kết quả xếp loại giờ dạy do người kiểm tra dự (có phiếu dự giờ theo mẫu của Bộ GD & ĐT ).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Kết quả giảng dạy của nhà giáo: do người kiểm tra trực tiếp khảo sát và kết quả học tập bộ môn (sổ gọi tên ghi điểm của lớp do nhà giáo giảng dạy)
Loại giỏi:………………………….đạt tỷ lệ……………..%
Loại khá:………………………….đạt tỷ lệ……………..%
Loại trung bình:…………………..đạt tỷ lệ……………..%
Loại yếu:………………………….đạt tỷ lệ……………..%
Loại kém:…………………………đạt tỷ lệ……………..%
5. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác được giao:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Kiến nghị
Với đối tượng kiểm tra:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Với cơ quan quản lý giáo dục các cấp:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN NGƯỜI KIỂM TRA
(ký và ghi họ tên) (ký và ghi họ tên)
HIỆU TRƯỞNG
(ký, đóng dấu và ghi họ tên)


 
Gửi ý kiến